Cel naszych działań w 2013 r.

 

W IV kwartale ub. roku Stowarzyszenie „Palium” rozszerzyło swoje działania i objęło patronatem również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy lubińskiego szpitala powiatowego. Pragniemy na równi traktować oba oddziały szpitala – hospicjum i ZPO, realizując potrzeby poza świadczeniami organizacji szpitala.

Planujemy remont i modernizację pomieszczeń oddziału, co pozwoli na zwiększenie bazy łóżkowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków uzyskanych z datków ( 1%) od społeczności regionalnej i we współpracy z Fundacją Polska „Miedź”, Gminą Miejską Lubin i Starostwem Lubińskim.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, rehabilitację i opiekę osób nie wymagających hospitalizacji. Zapewnia im zakwaterowanie, wyżywienie, kontynuację leczenia farmakologicznego, wsparcie psychologiczne i duchowe, a także prowadzi edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin.

Zakład posiada obecnie 24 łóżka, a po modernizacji będzie mógł objąć swoją opieką 28 pacjentów. Pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (sale 1, 2, 3 osobowe, łazienki będą wyposażone w sprzęt przystosowany do wymogów osób starszych i niepełnosprawnych).

Misją Zakładu jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu , niepełnosprawnemu w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności, poprawę jakości życia chorego, a także członków jego rodziny. Uczenie nowych sposobów w radzeniu sobie z niedowładem i niepełnosprawnością.

W trakcie pobytu podopieczny ma zapewnioną :

 • pielęgnację i opiekę sprawowaną przez wykwalifikowany personel medyczny, pielęgniarski, rehabilitacyjny i terapeutyczny,
 • kontynuację leczenia farmakologicznego,
 • terapię indywidualną i grupową,
 • rehabilitację,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię zajęciową, terapię sztuką, zajęcia plastyczne i inne,
 • edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin,
 • działalność informacyjną i szkoleniową,
 • przyjazne sale dostosowane do potrzeb przebywających w nich chorych,
 • wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta,
 • ciepłą, serdeczną, rodzinną atmosferę i warunki możliwie najbardziej zbliżone do domowych,
 • opiekę duszpasterską, możliwość regularnego uczestnictwa we Mszach św.

Wyposażenie i posiadane urządzenia w Zakładzie:

Ciężko chorzy podopieczni będą mieli zapewnioną możliwość korzystania między innymi z urządzeń typu materace przeciw odleżynowe, zmiennociśnieniowe z dotlenieniem oraz ze sprzętu ułatwiającego przemieszczanie chorych. Zakład dysponuje Zintegrowanym Systemem do Higieny Osobistej (łóżko kąpielowe, fotele prysznicowe itp.) oraz urządzeniami dźwigowymi (podnośnik hydrauliczny i elektryczny).

Personel

Opiekę nad chorymi sprawują pielęgniarki po ukończonych kursach kwalifikacyjnych z opieki długoterminowej oraz z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej. Pielęgniarki wyróżnia również duże doświadczenie zawodowe. Opiekunki posiadają wykształcenie – opiekuna medycznego. Poza tym opiekę nad naszymi podopiecznymi sprawują magistrzy: rehabilitacji, pielęgniarstwa, pedagogiki, psychologii. Opiekę lekarską zapewniają , lekarz – specjalista z II stopniem specjalizacji chorób wewnętrznych neurolog , psychiatra, lekarz specjalista z II stopniem specjalizacji anestezjologii i intensywnej terapii.

Przyjęcie i pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. W sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265). Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym chory może przebywać czasowo. Czas pobytu pacjenta w zakładzie wynosi do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu w zależności od potrzeb.