Sprawozdania za rok 2016

SPRAWOZDANIE

z działalności zarządu Stowarzyszenia „PALIUM” w roku 2016

 

W roku sprawozdawczym zarząd działał składzie:

 1. Zbigniew Warczewski – prezes
 2. Anna Słowikowska – wiceprezes
 3. Dorota Giżewska – skarbnik

Rok był bogaty w zadania inwestycyjne:

 • wykonano remont i modernizację pomieszczeń piwnicznych dla instalacji dwóch nowych pieców grzewczych,
 • przeprowadzono prace elektryczne w całości pawilonu gdzie wymieniono oświetlenie tradycyjne na ledowe oraz wykonano oświetlenie przy głównym wejściu do hospicjum.

Oba te zadania udało się nam przekazać w formie darowizny na rzecz RCZ w Lubinie.

Trzeci projekt – wymiana na nowe piece gazowe nie został jeszcze formalnie odebrany i przekazany do ruchu.

Z funduszy Stowarzyszenia nadal uzupełniamy bieżące funkcjonowanie hospicjum poprzez:

 • uzupełnianie drobnego sprzętu,
 • zakup opatrunków specjalnych wg potrzeb pacjentów,
 • dofinansowanie szkolenia personelu medycznego,
 • szkolenie i koordynację pracy wolontariuszy.

Przy udziale młodzieżowych wolontariuszy z Gimnazjum nr 4 oraz Zespołu Szkół Sportowych wsadzono około 3 000 szt. cebulek żonkili na zielonych terenach przyległych do pawilonu hospicjum.

W dalszym ciągu prowadzimy dialog z zarządem RCZ w sprawie kontynuacji naszej działalności finansowej na rzecz placówki.

Na wnioski personelu hospicjum wspieramy w formie dotacji wytypowanych pacjentów i podopiecznych naszego hospicjum.

W październiku pożegnaliśmy naszą długoletnią podopieczną Panią Krystynę Motylińską.

Powyższe zadania mogliśmy realizować w oparciu o poniższe środki finansowe:

 • 1% z podatku od osób fizycznych w wysokości 164 940; 25 zł.,
 • nawiązek sądowych w kwocie 22 815; 52 zł.,
 • darowizn indywidualnych przyjaciół hospicjum 6 355; 00 zł.,
 • darowizny od osób prawnych 42 919; 27 zł.

Kwoty te (od lat na porównywalnym poziomie) pozwalają na utrzymanie obu naszych patronackich oddziałów na wysokim poziomie technicznym i materialnym.

Podpisy członków Zarządu:

1.

2.

3.