Sprawozdanie za rok 2012


SPRAWOZDANIE

z działalności zarządu Stowarzyszenia „PALIUM” w roku 2012.

W roku sprawozdawczym zarząd funkcjonował w składzie statutowym:

  1. Zbigniew Warczewski – prezes
  2. Anna Słowikowska – wiceprezes
  3. Alicja Bąk – skarbnik

Wobec określonej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej pani Alicji Bąk zarząd praktycznie pracował w dwuosobowym zespole. Dzięki pani Dyrektor Annie Słowikowskiej i sekretariatowi Gimnazjum nr 4 spotkania – zebrania zarządu odbywały się wg potrzeb i bieżących spraw.

W pierwszym kwartale zakończyliśmy modernizację i remont I pawilonu hospicjum. Wykonawcą prac była firma Tadeusza Maciaszka – budowniczego II pawilonu. 26 maja – w Dzień Matki – na uroczystej gali z udziałem Prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, na ręce Starosty Tadeusza Kielana przekazaliśmy symboliczny klucz do kompleksu lubińskiego hospicjum.

Podziękowania – w formie symbolicznych żonkili – otrzymali Cecylia Ewa Stankiewicz prezes Fundacji Polska Miedź oraz Ryszard Janeczek prezes PeBeKa SA w Lubinie. Uhonorowano także prezesa Stowarzyszenia „PALIUM”.

18 października uroczyście przekazaliśmy drogę dojazdową do hospicjum. Zadanie to przy udziale PeBeKa SA oraz MPWiK i przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta wykonała firma pana Tadeusza Maciaszka.

Artykuł prasowy w Wiadomościach Lubińskich podsumował nasze działania – Otworzyli drogę, zamknęli projekt.

26 października – za sprawą prezesa zarządu, a zarazem radnego miejskiego Zbigniewa Warczewskiego wzięliśmy udział w otwarciu skweru im. Tadeusza Zastawnika; budowniczego Polskiej Miedzi.

W dalszym ciągu przy udziale MOPS-u w Lubinie i stosowania ulgowej taryfy przez firmę „INTERFERIE” SA zapewniamy pomoc socjalną dla pacjentki hospicjum. W związku z opuszczeniem naszego miasta, z dniem 25 marca, rezygnację z członkostwa złożyła pani Maria Wojtuściszyn.

Na gali wolontariatu prezes zarządu został uhonorowany tytułem Wolontariusza Roku, a wiceprezes otrzymała statuetkę Żonkila.

Zyskaliśmy – na wniosek z 19 grudnia ub. r. – bardzo cenną osobę; panią Dorotę Giżewską ze Ścinawy.

W IV kwartale ub. roku podjęliśmy działania organizacyjno – prawne z kierownictwem RCZ w sprawie rozszerzenia działalności Stowarzyszenia o objęcie patronatem również Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego szpitala powiatowego.

Pragniemy na równi traktować oba oddziały szpitala – hospicjum i ZPO, realizując potrzeby poza świadczeniami organizacji szpitala.

Rok 2012 kończyliśmy tradycyjnym opłatkiem w dniu 19 grudnia. Spotkanie zaszczycił Prezydent Lubina i ks. dziekan Krzysztof Krzyżanowski.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Palium”

  1. Zbigniew Warczewski
  2. Anna Słowikowska